aliens

Author Topic: Translating the Windows Installer  (Read 22560 times)

Offline Fenyő

 • Colonel
 • ****
 • Posts: 423
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #15 on: May 18, 2014, 04:25:33 pm »
I've made the Hungarian Language.

Offline MickTheMage

 • Sergeant
 • **
 • Posts: 28
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #16 on: May 18, 2014, 09:00:36 pm »
Slovak:

Code: [Select]
;--------------------------------
;Pages

LangString PAGE_UfoFolder ${LANG_SLOVAK} "${GAME_NAME} vyžaduje kópiu hry UFO: Enemy Unknown / X-COM: UFO Defense. Tento krok môžete preskočiť pokiaľ aktualizujete existujúcu inštaláciu.$\n$\nSetup skopíruje vyžadované súbory do nasledujúcej zložky. Pre pokračovanie kliknite na ďalej."
LangString PAGE_UfoFolder_TITLE ${LANG_SLOVAK} "Vyberte umiestnenie X-COM 1"
LangString PAGE_UfoFolder_SUBTITLE ${LANG_SLOVAK} "Vyberte zložku, v ktorej je nainštalovaný X-COM 1."
LangString DEST_UfoFolder ${LANG_SLOVAK} "Zložka s X-COM 1"

;--------------------------------
;Installer Sections

LangString NAME_SecMain ${LANG_SLOVAK} "Súbory hry"
LangString DESC_SecMain ${LANG_SLOVAK} "Súbory potrebné pre spustenie ${GAME_NAME}."
LangString NAME_SecPatch ${LANG_SLOVAK} "Data Patch"
LangString DESC_SecPatch ${LANG_SLOVAK} "Opravuje chyby v dátach hry X-COM 1. Odporúča sa vybrať pri prvej inštalácii. (vyžaduje internetové spojenie)"
LangString NAME_SecDesktop ${LANG_SLOVAK} "Ikona na plochu"
LangString DESC_SecDesktop ${LANG_SLOVAK} "Vytvorí ikonu na ploche pre spustenie hry ${GAME_NAME}."

;--------------------------------
;Uninstaller Descriptions

LangString NAME_UnData ${LANG_SLOVAK} "Vymazať X-COM dáta"
LangString DESC_UnData ${LANG_SLOVAK} "Vymaže všetky dáta hry ${GAME_NAME}, vrátane modov a pôvodných súborov. Odporúča sa pre čistú reinštaláciu."
LangString NAME_UnUser ${LANG_SLOVAK} "Vymaž užívateľské dáta"
LangString DESC_UnUser ${LANG_SLOVAK} "Vymaže všetky užívateľské dáta hry ${GAME_NAME}, vrátane uložených pozícii, screenshotov a nastavení. Odporúča sa pre kompletné vymazanie."

;--------------------------------
;Shortcuts

LangString LINK_DataFolder ${LANG_SLOVAK} "Zložka dát"
LangString LINK_Readme ${LANG_SLOVAK} "Readme"
LangString LINK_UserFolder ${LANG_SLOVAK} "Užívateľská zložka"
LangString LINK_Uninstall ${LANG_SLOVAK} "Odinštalovať"

;--------------------------------
;Warnings

LangString WARN_UFOMissing ${LANG_SLOVAK} "X-COM 1 sa nenašla v určenej zložke. ${GAME_NAME} vyžaduje platnú inštaláciu X-COMu, aby mohla fungovať. Pokračovať?"
LangString WARN_XCUDetected ${LANG_SLOVAK} "Bol detekovaný XcomUtil. ${GAME_NAME} je nekompatibilná s XComUtil a môže viesť k neštandardnému chovaniu hry. Pokračovať?"

Offline Mortal

 • Squaddie
 • *
 • Posts: 3
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #17 on: May 19, 2014, 01:00:04 pm »
Czech:

Code: [Select]
;--------------------------------
;Pages

LangString PAGE_UfoFolder ${LANG_CZECH} "${GAME_NAME} vyžaduje kopii hry UFO: Enemy Unknown / X-COM: UFO Defense. Tento krok můžete přeskočit pokud aktualizuje existující instalaci. Setup překopíruje požadované soubory do následujicí složky. Pro pokačování klikněte na další."
LangString PAGE_UfoFolder_TITLE ${LANG_CZECH} "Vyberte umístění X-COM 1"
LangString PAGE_UfoFolder_SUBTITLE ${LANG_CZECH} "Vyberte složku, ve které je nainstalovaný X-COM 1."
LangString DEST_UfoFolder ${LANG_CZECH} "Složka s X-COM 1"

;--------------------------------
;Installer Sections

LangString NAME_SecMain ${LANG_CZECH} "Soubory hry"
LangString DESC_SecMain ${LANG_CZECH} "Soubory potřebné pro spuštění ${GAME_NAME}."
LangString NAME_SecPatch ${LANG_CZECH} "Data Patch"
LangString DESC_SecPatch ${LANG_CZECH} "Opravuje chyby v datech hry X-COM 1. Doporučeno vybrat při první instalaci. (nutné internetové připojení)"
LangString NAME_SecDesktop ${LANG_CZECH} "Ikona na plochu"
LangString DESC_SecDesktop ${LANG_CZECH} "Vytvoří ikonu na ploše pro spouštění hry ${GAME_NAME}."

;--------------------------------
;Uninstaller Descriptions

LangString NAME_UnData ${LANG_CZECH} "Smazat X-COM data"
LangString DESC_UnData ${LANG_CZECH} "Smaže všechna data hry ${GAME_NAME}, včetně módů a původních souborů. Doporučeno pro čistou reinstalaci."
LangString NAME_UnUser ${LANG_CZECH} "Smaže uživatelská data"
LangString DESC_UnUser ${LANG_CZECH} "Smaže všechna uživatelská data hry ${GAME_NAME}, včetně uložených pozic, screenshotů a nastavení. Doporučeno pro kompletní smazání."

;--------------------------------
;Shortcuts

LangString LINK_DataFolder ${LANG_CZECH} "Datová složka"
LangString LINK_Readme ${LANG_CZECH} "Readme"
LangString LINK_UserFolder ${LANG_CZECH} "Uživatelská složka"
LangString LINK_Uninstall ${LANG_CZECH} "Odinstalovat"

;--------------------------------
;Warnings

LangString WARN_UFOMissing ${LANG_CZECH} "X-COM 1 nebyl nalezen. ${GAME_NAME} vyžaduje platnou instalaci X-COM, aby mohl fungovat. Pokračovat?"
LangString WARN_XCUDetected ${LANG_CZECH} "Nalezeno XcomUtil. ${GAME_NAME} není kompatibilní s XcomUtil a může vést k nestandardnímu chování. Pokračovat?"

« Last Edit: May 19, 2014, 02:57:51 pm by Mortal »

Offline Esrael

 • Sergeant
 • **
 • Posts: 10
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #18 on: May 19, 2014, 03:58:34 pm »
Hi!

Here's the Finnish version:

Code: [Select]
;--------------------------------
;Pages

LangString PAGE_UfoFolder ${LANG_FINNISH} "${GAME_NAME} edellyttää pelin UFO: Enemy Unknown / X-COM: UFO Defense alkuperäiskappaleen omistamista. Voit ohittaa tämän vaiheen, jos olet päivittämässä aiempaa asennusta.$\n$\nAsennus kopioi vaadittavat tiedostot seuraavasta kansiosta. Kopioidaksesi toisesta kansiosta napsauta Selaa ja valitse toinen kansio. Napsauta Seuraava jatkaaksesi."
LangString PAGE_UfoFolder_TITLE ${LANG_FINNISH} "Valitse X-COM 1:n sijainti"
LangString PAGE_UfoFolder_SUBTITLE ${LANG_FINNISH} "Valitse kansio, johon X-COM 1 on asennettu."
LangString DEST_UfoFolder ${LANG_FINNISH} "X-COM 1:n kansio"

;--------------------------------
;Installer Sections

LangString NAME_SecMain ${LANG_FINNISH} "Pelin tiedostot"
LangString DESC_SecMain ${LANG_FINNISH} "Vaadittavat tiedostot ohjelman ${GAME_NAME} ajamiseksi."
LangString NAME_SecPatch ${LANG_FINNISH} "Datakorjauspäivitys"
LangString DESC_SecPatch ${LANG_FINNISH} "Korjaa virheitä X-COM 1:n datassa. Suositellaan ensiasennuksen yhteydessä. (Vaatii Internet-yhteyden)"
LangString NAME_SecDesktop ${LANG_FINNISH} "Työpöydän pikakuvake"
LangString DESC_SecDesktop ${LANG_FINNISH} "Luo työpöydälle pikakuvakkeen pelin ${GAME_NAME} pelaamiseksi."

;--------------------------------
;Uninstaller Descriptions

LangString NAME_UnData ${LANG_FINNISH} "Poista X-COM:n tiedot"
LangString DESC_UnData ${LANG_FINNISH} "Poistaa kaikki ohjelman ${GAME_NAME} tiedot, mukaan lukien modit ja X-COM-resurssit. Suositellaan puhtaan uudelleenasennuksen yhteydessä."
LangString NAME_UnUser ${LANG_FINNISH} "Poista käyttäjän tiedot"
LangString DESC_UnUser ${LANG_FINNISH} "Poistaa kaikki ohjelman ${GAME_NAME} käyttäjän tiedot, mukaan lukien tallennetut pelit, kuvakaappaukset ja asetukset. Suositellaan täydellisen poiston yhteydessä."

;--------------------------------
;Shortcuts

LangString LINK_DataFolder ${LANG_FINNISH} "Datakansio"
LangString LINK_Readme ${LANG_FINNISH} "Lueminut"
LangString LINK_UserFolder ${LANG_FINNISH} "Käyttäjän kansio"
LangString LINK_Uninstall ${LANG_FINNISH} "Poista"

;--------------------------------
;Warnings

LangString WARN_UFOMissing ${LANG_FINNISH} "X-COM 1:stä ei löytynyt tästä kansiosta. ${GAME_NAME} vaatii kelvollisen asennuksen X-COM:sta toimiakseen. Jatketaanko?"
LangString WARN_XCUDetected ${LANG_FINNISH} "XcomUtil havaittu. ${GAME_NAME} ei ole yhteensopiva XcomUtilin kanssa, mikä saattaa aiheuttaa häiriöitä pelin toiminnassa. Jatketaanko?"

Offline Jack92

 • Sergeant
 • **
 • Posts: 10
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #19 on: May 27, 2014, 09:45:35 pm »
Italian translation baby!!!

;--------------------------------
;Pages
   
LangString PAGE_UfoFolder ${LANG_ITALIAN} "${GAME_NAME} necessita di una copia di UFO: Enemy Unknown / X-COM: UFO Defense. Puoi saltare questo passaggio se stai aggiornando un’installazione precedente.$\n$\nSetup copierà i file richiesti dalla cartella seguente. Per copiare da un'altra cartella, clicca Esplora e scegli un’altra cartella. Clicca Continua per continuare."
LangString PAGE_UfoFolder_TITLE ${LANG_ITALIAN} "Scegli la cartella di X-COM 1"
LangString PAGE_UfoFolder_SUBTITLE ${LANG_ITALIAN} "Scegli la cartella di installazione di X-COM 1"
LangString DEST_UfoFolder ${LANG_ITALIAN} "Cartella X-COM 1"

;--------------------------------
;Installer Sections
   
LangString NAME_SecMain ${LANG_ITALIAN} "File di gioco"
LangString DESC_SecMain ${LANG_ITALIAN} "File richiesti per far funzionare ${GAME_NAME}."
LangString NAME_SecPatch ${LANG_ITALIAN} "Data Patch"
LangString DESC_SecPatch ${LANG_ITALIAN} "Aggiusta errori nei dati di X-COM 1. Raccomandato per la prima installazione. (richiede una connessione a internet)"
LangString NAME_SecDesktop ${LANG_ITALIAN} "Collegamento sul Desktop"
LangString DESC_SecDesktop ${LANG_ITALIAN} "Crea un collegamento sul Desktop per giocare a ${GAME_NAME}."
   
;--------------------------------
;Uninstaller Descriptions

LangString NAME_UnData ${LANG_ITALIAN} "Cancella i dati di X-COM 1"
LangString DESC_UnData ${LANG_ITALIAN} "Cancella tutti i dati di ${GAME_NAME}, incluse mods e risorse di gioco. Raccomandato per una reinstallazione pulita."
LangString NAME_UnUser ${LANG_ITALIAN} "Elimina i dati utente"
LangString DESC_UnUser ${LANG_ITALIAN} "Cancella tutti i dati utente di ${GAME_NAME}, inclusi salvataggi, screenshots e opzioni. Raccomandato per una pulizia completa."

;--------------------------------
;Shortcuts

LangString LINK_DataFolder ${LANG_ITALIAN} "Cartella dati"
LangString LINK_Readme ${LANG_ITALIAN} "Readme"
LangString LINK_UserFolder ${LANG_ITALIAN} "Cartella utente"
LangString LINK_Uninstall ${LANG_ITALIAN} "Disinstalla"
   
;--------------------------------
;Warnings

LangString WARN_UFOMissing ${LANG_ITALIAN} "X-COM 1 non è stato trovato in questa cartella. ${GAME_NAME} richiede un’installazione valida di X-COM per funzionare. Continuare?"
LangString WARN_XCUDetected ${LANG_ITALIAN} "XcomUtil trovato. ${GAME_NAME} è incompatibile con XcomUtil e potrebbe subire malfunzionamenti vari. Continuare?"

Offline Nightwolf

 • Captain
 • ***
 • Posts: 70
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #20 on: May 28, 2014, 01:39:45 pm »
Hi. Spanish-Spain translation:

Code: [Select]
;--------------------------------
;Pages

LangString PAGE_UfoFolder ${LANG_SPANISH} "${GAME_NAME} requiere una copia de UFO: Enemy Unknown / X-COM: UFO Defense. Este paso puede omitirse si es la actualización a una instalación previamente realizada.$\n$\nLa instalación copiará los archivos necesarios de la siguiente carpeta. Para elegir otra carpeta, haga click en Explorar y selecciónela. Haga click en Siguiente para continuar."
LangString PAGE_UfoFolder_TITLE ${LANG_SPANISH} "Elegir la ubicación de X-COM 1"
LangString PAGE_UfoFolder_SUBTITLE ${LANG_SPANISH} "Elija la carpeta donde tiene instalada la copia de X-COM 1."
LangString DEST_UfoFolder ${LANG_SPANISH} "Carpeta de X-COM 1"

;--------------------------------
;Installer Sections

LangString NAME_SecMain ${LANG_SPANISH} "Archivos de Juegos"
LangString DESC_SecMain ${LANG_SPANISH} "Archivos requeridos para ejecutar ${GAME_NAME}."
LangString NAME_SecPatch ${LANG_SPANISH} "Parchear los archivos originales"
LangString DESC_SecPatch ${LANG_SPANISH} "Soluciona diversos errores encontrados de los archivos de X-COM 1. Recomendable para una primera instalación. (Requere de tener acceso a internet)"
LangString NAME_SecDesktop ${LANG_SPANISH} "Acceso Directo al Escritorio"
LangString DESC_SecDesktop ${LANG_SPANISH} "Crea un acceso directo en el escritorio para jugar a ${GAME_NAME}."

;--------------------------------
;Uninstaller Descriptions

LangString NAME_UnData ${LANG_SPANISH} "Borrar los Archivos de X-COM"
LangString DESC_UnData ${LANG_SPANISH} "Borra todos los archivos de ${GAME_NAME}, incluyendo los mods y los recursos de X-COM. Recomendado para una reinstalación en limpio."
LangString NAME_UnUser ${LANG_SPANISH} "Borrar todos los Datos de Usuario"
LangString DESC_UnUser ${LANG_SPANISH} "Borra todos los archivos de usuario de ${GAME_NAME}, incluyendo partidas salvadas, capturas de imágen y las opciones. Se recomienda para no dejar rastro del juego."

;--------------------------------
;Shortcuts

LangString LINK_DataFolder ${LANG_SPANISH} "Carpeta Data"
LangString LINK_Readme ${LANG_SPANISH} "Léame"
LangString LINK_UserFolder ${LANG_SPANISH} "Carpeta User"
LangString LINK_Uninstall ${LANG_SPANISH} "Desinstalar"

;--------------------------------
;Warnings

LangString WARN_UFOMissing ${LANG_SPANISH} "No se ha encontrado el juego X-COM 1 en esta carpeta. ${GAME_NAME} reqiere una instalación válida de X-COM para funcionar. ¿Desea continuar?"
LangString WARN_XCUDetected ${LANG_SPANISH} "Se ha detectado el programa XcomUtil. ${GAME_NAME} es incompatible con XcomUtil y puede ocasionar un comportamiento inesperado. ¿Desea continuar?"
"

Edit: Opps, seems it was already done on Spanish-Latin topic, well anyway, if installer is different from Latam/Spain you can use this if you please.

Best regards
« Last Edit: May 28, 2014, 01:49:44 pm by Nightwolf »

Offline Hythlodaeus

 • Colonel
 • ****
 • Posts: 276
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #21 on: June 02, 2014, 03:59:52 am »
Portuguese

Code: [Select]
;--------------------------------
;Pages

LangString PAGE_UfoFolder ${LANG_ENGLISH} "A aplicação ${GAME_NAME} requer uma cópia do jogo UFO: Enemy Unknown / X-COM: UFO Defense. Se estiver a atualizar uma instalação já existente pode seguir para o próximo passo.$\n$\nO assistente de instalação vai agora copiar os ficheiros necessários da seguinte pasta. Para selecionar uma pasta diferente, clique no botão "Procurar". Clique no botão "Seguinte" para proceder."
LangString PAGE_UfoFolder_TITLE ${LANG_ENGLISH} "Selecionar localização do jogo X-COM 1"
LangString PAGE_UfoFolder_SUBTITLE ${LANG_ENGLISH} "Selecionar a pasta que contém uma instalação do jogo original X-COM 1"
LangString DEST_UfoFolder ${LANG_ENGLISH} "Localização do jogo X-COM 1"

;--------------------------------
;Installer Sections

LangString NAME_SecMain ${LANG_ENGLISH} "Ficheiros da aplicação"
LangString DESC_SecMain ${LANG_ENGLISH} "Ficheiros essenciais para executar a aplicação ${GAME_NAME}."
LangString NAME_SecPatch ${LANG_ENGLISH} "Atualizar X-COM 1"
LangString DESC_SecPatch ${LANG_ENGLISH} "Esta atualização corrige erros nos ficheiros do jogo original X-COM 1. Utilizar esta opção se estiver a instalar a aplicação pela primeira vez. (requer uma ligação à Internet)"
LangString NAME_SecDesktop ${LANG_ENGLISH} "Criar atalho"
LangString DESC_SecDesktop ${LANG_ENGLISH} "Criar atalho no ambiente de trabalho para executar o jogo."

;--------------------------------
;Uninstaller Descriptions

LangString NAME_UnData ${LANG_ENGLISH} "Apagar ficheiros originais X-COM"
LangString DESC_UnData ${LANG_ENGLISH} "Apagar todos os ficheiros relativos à aplicação ${GAME_NAME}, incluindo modificações e ficheiros do jogo original. Utilizar esta opção se desejar fazer uma reinstalação limpa do jogo."
LangString NAME_UnUser ${LANG_ENGLISH} "Apagar informações do utilizador"
LangString DESC_UnUser ${LANG_ENGLISH} "Apagar todos os ficheiros e informações do utilizador relativos à aplicação ${GAME_NAME}, incluindo jogos guardados, capturas de ecrã e perfis de configuração. Utilizar esta opção para remover completamente a aplicação do sistema."

;--------------------------------
;Shortcuts

LangString LINK_DataFolder ${LANG_ENGLISH} "Pasta de ficheiros"
LangString LINK_Readme ${LANG_ENGLISH} "Leia-me"
LangString LINK_UserFolder ${LANG_ENGLISH} "Pasta de utilizador"
LangString LINK_Uninstall ${LANG_ENGLISH} "Remover"

;--------------------------------
;Warnings

LangString WARN_UFOMissing ${LANG_ENGLISH} "O jogo X-COM 1 não foi encontrado nesta pasta. A aplicação${GAME_NAME} requer uma instalação válida do jogo X-COM 1 para correr. Deseja proceder?"
LangString WARN_XCUDetected ${LANG_ENGLISH} "A expansão XcomUtil foi detetada neste instalação. A aplicação ${GAME_NAME} é incompatível com a expansão XcomUtil, o que pode dar origem a irregularidades. Deseja proceder?"
« Last Edit: June 02, 2014, 04:44:20 am by Hythlodaeus »

Offline shuuk

 • Sergeant
 • **
 • Posts: 30
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #22 on: June 03, 2014, 04:59:19 pm »
Fixit German

Code: [Select]
;--------------------------------
;Pages

LangString PAGE_UfoFolder ${LANG_GERMAN} "${GAME_NAME} benötigt das original von UFO: Enemy Unknown / XCOM: UFO Defense. Dieser Schritt kann überprungen werden, wenn eine bestehende Installation vorhanden ist. $\n$\nDas Setup wird die benötigten Dateien aus dem folgenden Ordner kopieren. Um aus einem anderen Ordner zu kopieren, klicke auf durchsuchen und wähle einen anderen Ordner. Klicke auf Weiter, um fortzusetzen. "
LangString PAGE_UfoFolder_TITLE ${LANG_GERMAN} "Wähle X-COM 1 Installationspfad."
LangString PAGE_UfoFolder_SUBTITLE ${LANG_GERMAN} "Wähle den Ordner, wo XCOM 1 installiert ist."
LangString DEST_UfoFolder ${LANG_GERMAN} "X-COM 1 Ordner"

;--------------------------------
;Installer Sections
   
LangString NAME_SecMain ${LANG_GERMAN} "Spieldateien"
LangString DESC_SecMain ${LANG_GERMAN} "Dateien, die zum Betrieb erforderlich sind ${GAME_NAME}."
LangString NAME_SecPatch ${LANG_GERMAN} "Datei-Patch"
LangString DESC_SecPatch ${LANG_GERMAN} "Repariert Fehler in Dateien von XCOM 1. Wird für die erste Installation empfohlen. (Benötigt eine Verbidung zum Internet.)"
LangString NAME_SecMusic ${LANG_GERMAN} "DOS Musik"
LangString DESC_SecMusic ${LANG_GERMAN} "Adlib/SoundBlaster Musikaufnahme. Repariert Probleme bei der Wiedergabe von Windows. (Benötigt eine Verbindung zum Internet.)"
LangString NAME_SecDesktop ${LANG_GERMAN} "Verknüpfung auf dem Desktop"
LangString DESC_SecDesktop ${LANG_GERMAN} "Stellt eine Verknüpfung auf dem Desktop her, um  ${GAME_NAME} spielen zu können."
   
;--------------------------------
;Uninstaller Descriptions

LangString NAME_UnData ${LANG_GERMAN} "Lösche die Daten von XCOM."
LangString DESC_UnData ${LANG_GERMAN} "Löscht alle ${GAME_NAME} Dateien, inklusive aller MODs und XCOM Dateien. Empfehlenswert im Falle einer fehlerfreien Neuinstallation."
LangString NAME_UnUser ${LANG_GERMAN} "Lösche Benutzerdaten"
LangString DESC_UnUser ${LANG_GERMAN} "Löscht alle ${GAME_NAME} Benutzerdaten, einschließlich Spielstände, Bildschirmbilder und Optionen. Empfohlen für ein vollständiges Löschen."

;--------------------------------
;Shortcuts

LangString LINK_DataFolder ${LANG_GERMAN} "Dateien-Verzeichnis"
LangString LINK_Readme ${LANG_GERMAN} "Readme"
LangString LINK_UserFolder ${LANG_GERMAN} "Benutzer-Verzeichnis"
LangString LINK_Uninstall ${LANG_GERMAN} "Deinstallation"
   
;--------------------------------
;Warnings

LangString WARN_UFOMissing ${LANG_GERMAN} "X-COM 1 wurde in diesem Ordner nicht gefunden. ${GAME_NAME} benötigt einer gültigen Installation von XCOM. Fortsetzen?"
LangString WARN_XCUDetected ${LANG_GERMAN} "XcomUtil wurde entdeckt. ${GAME_NAME} ist nicht mit XcomUtil kompatibel und kann zu unvorhersagbaren Fehlern führen. Fortsetzen?"
« Last Edit: June 03, 2014, 05:11:37 pm by shuuk »

Offline SupSuper

 • Lazy Developer
 • Administrator
 • Commander
 • *****
 • Posts: 2161
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #23 on: June 23, 2014, 07:42:57 am »
New installer sections:
Code: [Select]
LangString NAME_SecPortable ${LANG_ENGLISH} "Portable Installation"
LangString DESC_SecPortable ${LANG_ENGLISH} "Puts all ${GAME_NAME} files in the same folder, making a portable installation."
LangString NAME_SecSteam ${LANG_ENGLISH} "Launch from Steam"
LangString DESC_SecSteam ${LANG_ENGLISH} "Replaces your Steam X-COM 1 installation with ${GAME_NAME}. Uninstall restores it."

Offline Aldorn

 • Commander
 • *****
 • Posts: 750
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #24 on: June 23, 2014, 09:43:34 am »
French
Code: [Select]
LangString NAME_SecPortable ${LANG_ENGLISH} "Installation Portable"
LangString DESC_SecPortable ${LANG_ENGLISH} "Place tous les fichiers de ${GAME_NAME} dans le même répertoire, pour rendre l'installation portable (accessible de plusieurs endroits)."
LangString NAME_SecSteam ${LANG_ENGLISH} "Lancer à partir de Steam"
LangString DESC_SecSteam ${LANG_ENGLISH} "Remplace votre installation Steam X-COM 1 avec ${GAME_NAME}. La désinstallation restaurera la situation initiale."
« Last Edit: June 23, 2014, 04:39:14 pm by Aldorn »

Offline Nightwolf

 • Captain
 • ***
 • Posts: 70
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #25 on: June 23, 2014, 03:43:59 pm »
Spanish

Code: [Select]
LangString NAME_SecPortable ${LANG_ENGLISH} "Instalación Protable"
LangString DESC_SecPortable ${LANG_ENGLISH} "Copia todo el contenido de ${GAME_NAME} en una misma carpeta, haciendo una instalación portable."
LangString NAME_SecSteam ${LANG_ENGLISH} "Lanzar desde Steam"
LangString DESC_SecSteam ${LANG_ENGLISH} "Reemplaza la instalación de Steam de X-COM 1 con ${GAME_NAME}. Al desinstalarlo, se restaura."

Offline sfalexrog

 • Captain
 • ***
 • Posts: 56
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #26 on: June 23, 2014, 10:23:23 pm »
Russian:
Code: [Select]
LangString NAME_SecPortable ${LANG_RUSSIAN} "Портативная (Portable) установка"
LangString DESC_SecPortable ${LANG_RUSSIAN} "Помещает все файлы ${GAME_NAME} в одну папку, создавая портативную установку."
LangString NAME_SecSteam ${LANG_RUSSIAN} "Запускать из клиента Steam"
LangString DESC_SecSteam ${LANG_RUSSIAN} "Заменяет Вашу версию X-COM 1 в клиенте Steam на ${GAME_NAME}. Удаление их восстанавливает."

Offline Ishmaeel

 • Captain
 • ***
 • Posts: 55
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #27 on: June 24, 2014, 12:19:22 am »
Turkish:
Code: [Select]
LangString NAME_SecPortable ${LANG_TURKISH} "Taşınabilir Kurulum"
LangString DESC_SecPortable ${LANG_TURKISH} "Tüm ${GAME_NAME} dosyalarını aynı dizine kopyalayarak taşınabilir bir kurulum oluşturur."
LangString NAME_SecSteam ${LANG_TURKISH} "Steam üzerinden Başlat"
LangString DESC_SecSteam ${LANG_TURKISH} "Steam üzerindeki X-COM 1 kurulumunuzu ${GAME_NAME} kullanacak hale getirir. Program kaldırma ile değişiklikleri geri alabilirsiniz."

Offline Solarius Scorch

 • Global Moderator
 • Commander
 • *****
 • Posts: 11502
 • WE MUST DISSENT
  • View Profile
  • Nocturmal Productions modding studio website
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #28 on: June 24, 2014, 11:33:48 am »
Polish:

Code: [Select]
LangString NAME_SecPortable ${LANG_ENGLISH} "Instalacja przenośna"
LangString DESC_SecPortable ${LANG_ENGLISH} "Umieszcza wszystkie pliki ${GAME_NAME} w tym samym folderze, tworząc przenośną instalację."
LangString NAME_SecSteam ${LANG_ENGLISH} "Uruchamiaj z menu Steam"
LangString DESC_SecSteam ${LANG_ENGLISH} "Zastępuje instalację UFO: Enemy Unknown na Steam przez ${GAME_NAME}. Deinstalacja przywraca poprzednie ustawienia."

Offline shuuk

 • Sergeant
 • **
 • Posts: 30
  • View Profile
Re: Translating the Windows Installer
« Reply #29 on: June 24, 2014, 03:09:50 pm »
German
Code: [Select]
LangString NAME_SecPortable ${LANG_ENGLISH} "Portable Installation"
LangString DESC_SecPortable ${LANG_ENGLISH} "Entpackt alle ${GAME_NAME} Datein in das selbe Verzeichnis, für eine portable installation."
LangString NAME_SecSteam ${LANG_ENGLISH} "Von Steam starten"
LangString DESC_SecSteam ${LANG_ENGLISH} "Ersetzt deine Steam X-COM 1 installation mit ${GAME_NAME}. Uninstall wiederherstellen."